Jak do nas trafić
Sprawdź na mapie

mapa
logo

Zakład
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Ślesinie

ul. Spokojna 10

62-561 Ślesin

tel tel. 63 270 45 13

tel fax 63 270 45 13

NIP: 665 298 84 72

Aktualności

Deklaracja dostępności

 Raport z stanie zapewnienia dostępności na rok 2021.pdf

Zarządzenie do spraw dostępności.pdf

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ZGK Sp. z o.o. 2021-2022.pdf

Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf

Wniosek o zapewnienie dostępności.doc

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ślesinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zgk-slesin.com.pl

Dane teleadresowe spółki:
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Spokojna 10
62-561 Ślesin
tel. 63 2704 513
adres email: biuro@zgk-slesin.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie internetowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Henryk Guzik,adres poczty elektronicznej informatyk@slesin.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 602751447 Kontaktować się można również z koordynatorem ds. dostępności Justyną Nowicka, biuro@zgk-slesin.com.pl , tel. 693461850. Powołanie Koordynatora do spraw dostępności.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ślesinieposiada siedzibę przy ul . Spokojnej 10

Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Do budynku prowadzi główne wejście, które znajduje się z przodu budynku. Niestety budynek jest niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada także toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak dostępności pętli indukcyjnej. Istotną informacją jest, że w obiekcie, w którym piętro jest niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem na parterze. Istnieje także możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do biura. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje:

Dojazd do budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ślesinie:
autobusem PKS: do przystanku przy ul. Powstańców Wielkopolskich, a następnie idąc chodnikiem Powstańców Wielkopolskich przejść na drugą stronę bezpośrednio na ul. Spokojną.
samochodem:
od strony Konina: ul. Żwirki i Wigury na pierwszym skrzyżowaniu w lewo wjazd do ul. Spokojnej
od strony Kleczewa: ul. Kleczewską prosto na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przy stacji paliw PKN Orlen, a następnie na kolejnym skrzyżowaniu w prawo do ul. Powstańców Wielkopolskich, następnie w lewo do ul. Spokojnej
od strony Sompolna: ul. Napoleona do skrzyżowania następnie w lewo ul. Żwirki i Wigury, następnie w prawo do ul. Spokojnej
od strony Skulska: prosto ul. Kościelną przez skrzyżowanie do ul. Żwirki i Wigury, następnie w prawo do ul. Spokojnej.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnych.

koparka